Algemene Voorwaarden Rook

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWBEDRIJF G. ROOK B.V. Versie 2.0 2004

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor de uit- voering van betonwerken en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer (Bouwbedrijf G. Rook B.V.) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de hoofdaannemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van de hoofdaannemer binden de onderaannemer uitsluitend indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door de onderaannemer schriftelijk is aanvaard.

1.2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) van overeenkomstige toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van "opdrachtgever" of "directie" dient te worden gelezen "hoofdaannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "onderaannemer".

Artikel 2. Aanbieding

2.1. De onderaannemer zal zijn schriftelijke aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen.

2.2. Tenzij anders overeengekomen zijn niet in de aanbieding opgenomen:

- belasting op de toegevoegde waarde (BTW);

- verschuldigde precario;

- verzekeringspremies;

- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;

- keuringskosten aan onderaannemers materialen, materieel en werk;

- grondonderzoek;

- de maatvoering dient aanwezig te zijn onder in de bouwput d.m.v. een bouwraam, waarvan wij de maatvoering kunnen halen.

- benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;

- las- en brandwerk;

- het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geïnjecteerde grondmassieven;

- het verrichten van alle grond- en bemalingswerken, nodig voor een juiste en vlotte uitvoering van het werk;

- het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken;

- het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen;

- hoofdaannemersprovisie;

2.3. Zonder definitieve wapeningtekeningen zijn alle in onze offerte genoemde kg wapening indicatief. Dit wil zeggen dat indien na offerte datum wijzigingen n.a.v. definitieve tekeningen optreden of anderszins, het aantal kg wapening verrekend zal worden.

Artikel 3. Risicoregegeling

3.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grond- stofprijzen en andere kosten.

3.2. Indien na de datum van de aanbieding in één of meer van de kostencategorieën een wijziging is ondergaan, is de onderaannemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de volgens de overeenkomst geldende risico-regeling en het overeengekomen loonbestanddeel.

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht op grond van de offerte van de onderaannemer of door een nadere schriftelijke overeenkomst. Indien niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend zijn partijen hieraan gebonden.

4.2. De hoofdaannemer zal de onderaannemer volledig schriftelijk informeren omtrent de bepalingen van het bestek, die voor het werk van de onderaannemer van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.

4.3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en het bestek prevaleren deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Verplichtingen van de hoofdaannemer

5.1. De hoofdaannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde gegevens en over alle noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen.

5.2. De hoofdaannemer verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel betaald moeten worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de werkzaamheden. De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektriciteit, alsmede eventueel verschuldigde precario, zijn voor rekening van de hoofdaannemer.

Op de bouw dienen de volgende voorzieningen aanwezig te zijn:

- elektra: 5 polig 25 Ampère en 220 V maximaal 10 m1 buiten de bouwput;

- wateraansluiting ¾ maximaal 10 m1 buiten de bouwput;

- afsluitbare opslagruimte t.b.v. ons materieel (gereedschap e.d.).

5.3. Onverlet het bepaalde in paragraaf 5 UAV draagt de hoofdaannemer er tevens zorg voor dat de (potentiële) onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijsbeïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens (grondwaterstanden), informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de hoofdaannemer ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden.

5.4. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen (indien nodig) dat er een V&G plan is opgesteld en aan ons ter beschikking is gesteld voor aanvang van de bouw. Eventuele sparingen in vloeren dienen door de opdrachtgever te worden afgeschermd met leuningen of moeten worden dicht gelegd. Bij werken boven peil dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat er voldoende veiligheidsvoorzieningen zij aangebracht volgens Arbo wetgeving.

5.5. De hoofdaannemer zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.

5.6.

5.7. De hoofdaannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid en grondwater wordt uitgeoefend, de staat en de ligging van leiding (bijv. de KLIC-melding) en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de hoofdaannemer ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5.8. Twee weken voor aanvang van de bouw dienen ons de benodigde tekeningen te worden verstrekt, welke goedgekeurd dienen te zijn voor uitvoering. Tevens dienen de benodigde wapeningstekeningen in ons bezit te worden gesteld evenals eventuele sparingstekeningen. Door ons zal een bekistingplan worden aangeleverd wat voor aanvang van de bouw goedgekeurd aan ons geretourneerd moet zijn.

5.9. Indien de wapening door de opdrachtgever wordt uitgevoerd dient deze er voor zorg te dragen dat er geen stagnatie ontstaat ten aanzien van het bekistingwerk (wapening op tijd op de bouw en voldoende vlechtcapaciteit).

5.10. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de hoofdaannemer de on-deraanneming in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voor zover deze betrekking hebben op het aan de onderaannemer opge-dragen werk. De hoofdaannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer afschrift van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.

Artikel 6. Faciliteiten bouwterrein en bouwput

6.1. De hoofdaannemer zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het bouwterrein voor het vervoer van materieel, materialen en personeel. Dit houdt in dat de bouwput rondom goed bereikbaar dient te zijn voor bouwkranen- betonpompen- mixers- e.d. tot circa 5 m1 gemeten vanuit de rand van de bouwput. Dit d.m.v. geëigende materialen zoals rijplaten, puinbanen of een verharde weg.

6.2. De hoofdaannemer zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamheden van de onderaannemer en zijn materieel incl. voldoende ruimte voor de bescherming van de belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.

6.3. De hoofdaannemer garandeert en goed voorbereid bouwterrein, die een voldoende draagkrachtige, droge, harde, weer en windbestendigde ondergrond moet hebben en voldoet aan eisen van goede arbeidsomstandigheden. Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein, de mogelijkheid materialen en materieel op te slaan waar dat nodig is, zodanig onderhouden dat het veilig werken met materieel en apparatuur en het transport daarvan mogelijk is.

6.4. De hoofdaannemer zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein. Hij dient te voorzien in een weer- en windbestendigde ondergrond tussen het bouwterrein en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren en het transport van het materieel, de apparatuur en de materialen te garanderen. Hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10.

6.5. De hoofdaannemer zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting van het bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van de onderaannemer te vergemakkelijken.

6.6. De bouwput dient in zijn geheel droog tot onze beschikking te worden gesteld en dient tijdens de bouw droog gehouden te worden. De put dient 75 cm groter te zijn uitgegraven gemeten tegen de vloer. Het grondwerk dient op ± 1 cm aan ons ter beschikking te worden gesteld.

6.7. De hoofdaannemer zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheep-vaartverkeer en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en overige verkeersmaatregelen.

6.8. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.

6.9. De hoofdaannemer zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief archeologische objecten).

6.10. De hoofdaannemer zorgt voor het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn en de stabiliteit van het materieel van de onderaannemer zal waarborgen.

6.11. De hoofdaannemer zorgt voor adequate voorziening betreft verwijderen van, het verpakken van bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke materialen.

6.12. De hoofdaannemer zorgt voor het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van de onderaannemer staat aangeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidinggevende van de onderaannemer.

6.13. De hoofdaannemer zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de onderaannemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.

6.14. De hoofdaannemer zal de bijkomende kosten als gevolg van vertragingen of schade als bedoeld in dit artikel aan de onderaannemer vergoeden.

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur

7.1. De hoofdaannemer dient er voor te zorgen dat de onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de overeengekomen dag.

7.2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de overeengekomen dag zijn werkzaamheden aanvangt zal de hoofdaannemer de onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

7.3. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, zal hij de hoofdaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

7.4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening van de hoofdaannemer komende omstandigheden, of door wijziging van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit voor de onderaannemer voortvloeiende schade door de hoofdaannemer te worden vergoed.

7.5. De hoofdaannemer zal de stagnatiekosten, bedrijfschade en gevolgschade, die de onderaannemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de hoofdaannemer zijn, aan de onderaannemer vergoeden.

7.6. Indien de onderaannemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden in overleg aan te passen.

7.7. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de onderaannemer onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de onderaannemer verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: ijsgang, en of sneeuw, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest, en vertraging in door de hoofdaannemer en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de onderaannemer.

7.8. Onverlet het bepaalde in paragraaf 14 UAV zal gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.

Artikel 8. Verplichtingen van de onderaannemer en kwaliteit werken

8.1. De onderaannemer zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

8.2. De onderaannemer zal hetgeen hem door de hoofdaannemer ter beschikking is gesteld, behoorlijk gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor ontstane schade en kosten.

8.3. Wanden die wij storten kunnen niet gezien worden als schoon werk beton, het voorbewerken en afwerken is nimmer bij de prijs inbegrepen.

8.4. De onderaannemer zorg ervoor dat het afval, dat ontstaat bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door de hoofd-aannemer aangewezen plaatsen, dan wel in de door hoofdaannemer beschikbaar gestelde container(s).

Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen

9.1. Schade aan het werk wordt geacht voor rekening van de hoofdaannemer te zijn, tenzij de schade aan de onderaannemer kan worden toegerekend.

9.2. De onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de hoofdaannemer en aan andere werken en eigendommen van de hoofdaannemer, voor zover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

9.3. De onderaannemer vrijwaart de hoofdaannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

9.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 omtrent verzekering zal de onderaannemer nimmer voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan 10% van zijn aannemingssom, met een maximum van € 225.000,-.

9.5. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp. Voor fouten in eigen ontwerp is aansprakelijkheid van de onderaannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom van het ontworpen deel. Van ontwerp aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat de onderaannemer verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of dat deel, waarin de fout is opgetreden.

9.6. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking alle contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de onderaannemer in verband met de aangegane overeenkomst betreft.

9.7. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij de hoofdaannemer hem door middel van tekeningen voldoende heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijke juiste ligging.

9.8. De hoofdaannemer vrijwaart de onderaannemer tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de onderaannemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.

Artikel 10. Verzekering

10.1. De hoofdaannemer verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 249 en voor zover nodig 376 Wetboek van Koophandel, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan.

10.2. De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor onderaannemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per geval met een maximum van € 2.250,-.

10.3. De verzekering omvat tenminste:

- het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, materieel, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;

- het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de hoofdaannemer;

- het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden.

10.4. De hoofdaannemer zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, die hoofdaannemer en zijn onderaannemers.

10.5. De onderaannemer is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden te verkrijgen.

10.6. In afwijking van paragraaf 43b lid 1 UAV zal de onderaannemer niet zorg dragen voor de in die paragraaf genoemde verzekering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

10.7. Onverminderd het bepaalde in 10.6 zal de hoofdaannemer in welke hoedanigheid dan ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de onderaannemer.

Artikel 11. Oplevering

11.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de hoofdaannemer uit om tot opneming van het werk over te gaan.

11.2 De gereedmelding dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. Indien binnen 2 weken na de opneming van het werk of binnen 2 weken na de schriftelijke gereedmelding door de onderaannemer geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de hoofdaannemer is ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.

11.3 De dag waarop het werk door de hoofdaannemer is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.

Artikel 12. Afrekening

12.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de hoofdaannemer is toegezonden.

12.2. Binnen een redelijke termijn na beëindiging van de werkzaamheden dient de onderaannemer zijn eindafrekening in. Deze bevat tevens een specificatie van het meer en minder werk en al hetgeen de onderaannemer uit hoofde van de overeenkomst van de hoofdaannemer te vorderen heeft.

12.3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het aan de onderaannemer toekomende plaats te vinden binnen een maand na indiening van de eindafrekening.

Artikel 13. Wet Ketenaansprakelijkheid

13.1. De hoofdaannemer heeft het recht de ter zake van het aan de onderaannemer opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

13.2. De hoofdaannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing van de onderaannemingssom in te houden en namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging of de ontvanger der directe belastingen te voldoen, indien de hoofdaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om het risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.

13.3. Indien de hoofdaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan de in de vorige leden bedoelde premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij naar overleg met de onderaannemer dat percentage wijzigen.

13.4. Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door hem ter zake van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de hoofdaannemer in overleg treden over een wijziging van dat percentage.

13.5. Indien de hoofdaannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens de onderaannemer gekweten.

Artikel 14. Garanties

14.1 Indien is overeengekomen dat de onderaannemer voor het door hem uit te voeren werk een garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat hij voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de hoofdaannemer aannemelijk maakt dat die duidelijk zijn te wijten aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de hoofdaannemer zo spoedig mogelijk zal herstellen.

14.2 Indien de vloer en wanden zijn gestort door Bouwbedrijf G. Rook B.V. geeft deze een garantie van 10 jaar op de waterdichtheid van de kelder, mocht de opdrachtgever in eigen beheer de vloer en/of de wanden storten vervalt de garantie op de waterdichtheid.

14.3 De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van de gebreken, waarbij de gevolgschade uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

14.4 Garantieaanspraken komen te vervallen, indien:

- aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde goederen ander en/of zwaarder eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;

- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderaannemer door derden reparaties, wijzigingen of andere werkzaamheden zijn verricht;

- de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt;

- de hoofdaannemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens de onderaannemer.

14.5. De hoofdaannemer is verplicht binnen 5 werkdagen na de constatering van een gebrek de onderaannemer daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen, zodat deze er toe over kan gaan om dit gebrek c.q. tekortkoming te herstellen. Indien de onderaannemer hiervoor niet in de gelegenheid wordt gesteld ontslaat het deze van eventuele tegemoetkoming.

14.6. Het maximum garantiebedrag is gelijk aan de aannemingssom men een maximum van € 225.000,-.

14.7. In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer de ge-breken het gevolg zijn van door derden verrichte handelingen, voorschriften en/of aangebrachte voorziening en/of wijzigingen.

Artikel 15. Geschillen

Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle ge-schillen daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen hoofdaannemer en onderaannemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze gelden op de dag van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.

Algemene voorwaarden gedeponeerd K.v.K. te Zwolle onder nummer 050-34811.